•  

  Termín zápisu je stanoven v období od 3. 5. 2021 od 17.5. 2021. K přihláškám doručeným v jiném termínu nebude přihlíženo.

  Přihlášku je nutno vytisknout, vlastnoručně podepsat a doručit osobně nebo poslat doporučeně v uvedeném termínu do školy. Druhá možnost je zaslat e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. (na hlavní stránce - ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA).

  Prosíme Vás o vyplnění potřebných údajů k zápisu. Jsou důležité k provedení správního řízení pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Další informace o GDPR jsou uvedeny na konci přihlášky.

  Pokud chcete požádat o jiný termín nástupu, než je 1. 9. 2021, prosím, napište do poznámek.

  V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této
  povinnosti zákonný zástupce:
  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor čestného prohlášení v záložce Formuláře), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.
  Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
  Další informace
  Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
  Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

  Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

  Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole u vchodových dveří na vývěsce školy, v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně po dobu 15 dnů.

  V seznamu nemohou být uvedena jména, uchazeči zde budou uvedeni pod registračními čísly.

  O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte uloženého ve škole.

  Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě.

  Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.

  Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné od 
  24. 5. 2021 v době od 8:00 v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace

  V Bělotíně 17.3.2021