Přihláška ke studiu na naší škole

Dobrý den, vážení rodiče.

V letošním roce v důsledku mimořádných opatření bude zápis bohužel probíhat bez aktivní účasti Vašich dětí. Věřím však, že jim to v následujících letech mnohokrát vynahradíme.

Termín zápisu je stanoven v období od 3. 5. 2021 do 17.5. 2021. K přihláškám doručeným v jiném termínu nebude přihlíženo.

Přihlášku je nutno vytisknout, vlastnoručně podepsat a doručit osobně nebo poslat doporučeně v uvedeném termínu do školy. Druhá možnost je zaslat e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Prosíme Vás o vyplnění potřebných údajů k zápisu. Jsou důležité k provedení správního řízení pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Další informace o GDPR jsou uvedeny na konci přihlášky.

Vyplnění přihlášky

Pokud si přejete vyplnit přihlášku, klikněte prosím:


Prohlédnout stav / změnit přihlášku

Pokud si přejete zkontrolovat, tisknout, případně změnit dříve vyplněnou přihlášku, zadejte její kód a zvolte žádanou funkci.
Kód formuláře:

   


Pokud chcete požádat o jiný termín nástupu, než je 1. 9. 2021, prosím, napište do poznámek.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. I Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. 

Vzor k vytištění najdete na hlavní stránce v odkazu Novinky - Zápis do MŠ 2021/2022

Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě. 

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této
povinnosti zákonný zástupce:
Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.