•  

   Školní řád Mateřské školy Bělotín

    

    

    

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 

   753 64 Bělotín 2, tel. /fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum. cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

   Č. j. : SŘŠ-49-12 1.9.2019 Vypracoval: Mgr. Tomáš Navrátil, Alena Paulovičová 

   ředitel školy, vedoucí učitelka 

   Směrnice nabývá platnosti ode dne: 25.3.2020

   Směrnice nabývá účinnosti ode dne:25.3.2020

   Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 


    

   Úvod - všeobecné pojetí Školního řádu 

   Školní řád mateřské školy vychází z platných právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání) a jejich pozdějších změn. Tento školní řád upravuje organizační a provozní věci, řízení, partnerské vztahy a hlavně práva a povinnosti všech zainteresovaných - tzn. dětí, rodičů, zaměstnanců a všech partnerských subjektů. 

   Všichni níže jmenovaní mají při pohybu ve škole práva a povinnosti přesně vytyčeny tímto Školním řádem. Především zaměstnanci školy a také rodiče by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat. Přispějí tím k tomu, aby děti vyrůstaly v klidném prostředí plném pohody, porozumění, bezpečí a jistoty, ale s jasně vytyčenými pravidly společného soužití. 

   Rodiče svým podpisem stvrzují, že se seznámili se Školním řádem a uznali je závazným (vždy při nástupu dítěte do MŠ). 

   Čl. I Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 

   1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní 

   vzdělávací program 

   Základní a Mateřská škola Bělotín je příspěvková organizace, která byla zřízena na základě zřizovací listiny dne 29. 11. 2002 k 1. 1. 2003 a je právním subjektem. Statutárním zástupcem školy je ředitel. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 1 

   Škola je zařazena do sítě škol. Našim posláním je všestranná péče o děti předškolního věku, vycházející z projektu MŠ podporující zdraví a Kurikula MŠ. Úkolem je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké spolupráci na ni pomáhat zajistit každému dítěti prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Snažíme se smysluplně obohacovat denní program v průběhu jeho předškolního vzdělávání a poskytovat dítěti odbornou péči. Mateřská škola usiluje o to, aby prvopočáteční vzdělávání dítěte bylo stavěno na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky a společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v kolektivu dětí byl pro něj radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem kvalitních a spolehlivých základů do dalšího života i vzdělávání. Má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Úkolem předškolního vzdělávání je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání i okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit žít dítě ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty pro budoucí kvalitní život. 

   Stejně tak za důležité pokládáme vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budeme maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dětí a budeme se snažit, aby v době, kdy bude dítě opouštět mateřskou školu, dospělo k takové úrovni, která je pro něj individuálně dosažitelná – to vše v zájmu zajištění propojenosti a plynulé návaznosti na základní vzdělání. Na podkladě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči může předškolní vzdělávání plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (integrace). Budeme se snažit nabídnout vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit, bezpečně, jistě, radostně a spokojeně, které mu zajistí možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Budeme přihlížet k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích a specifických potřeb. (RVP PV, 2017) 

   2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

   Vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, zejména z čl.13 - svoboda projevu, čl. 19 – ochrana před násilím a zanedbáváním, čl.23 - postižené děti mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporující sebedůvěru a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti, čl. 27 – právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj, čl. 28 – právo na rovný přístup ke vzdělávání, čl.29 – právo na plný rozvoj osobnosti, právo na svobodnou hru. 

   Dítě má právo 

   • aby mu byla společností poskytována ochrana, tzn. potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit 

   • být respektováno jako jedinec ve společnosti, tzn. slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny 

   • na emočně kladené prostředí a projevování lásky, tzn. právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku atd. 

   • být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu, tzn. právu vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, na názor, atd. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 2 

   • být respektován jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život, tzn. právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem, právo spolupodílet se na vytváření pravidel ve společenství svých vrstevníků atd. 

   • kdykoli se napít 

   • jíst pouze tolik, kolik chce 

   • kdykoli jít na WC, umýt si ruce, po jídle si vyčisti zuby 

   • být vždy vyslechnut 

   • na pomoc dospělého, když potřebuje 

   • dle své potřeby kdykoli během dne si odpočinout 

   • zvolit si hračku, hru, činnost nebo aktivitu dle svého přání a potřeby 

   • jít navštívit kamarády do druhé třídy nebo si tam odejít hrát 

   • být oslovován podle toho, jak je zvyklé nebo jak si přeje 

   • dokončit hru 

   • na respektování svého osobního tempa 

   • Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitel mateřské školy na základě doporučení poradenských zařízení (SPC, PPP...)podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. 

   3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí 

   Rodiče mají právo 

   • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života 

   • kdykoli navštívit třídu a pohrát si se svým dítětem 

   • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s třídní učitelkou, vedoucí učitelkou, popřípadě s ředitelem školy 

   • sjednat si hovorové hodiny nebo promluvit kdykoli s učitelkou přímo ve třídě (v naléhavých případech) 

   • respektování rodiny ze strany školy 

   • přispívat svými nápady a náměty, zasahovat do koncepce a výchovně-vzdělávacích plánů školy v souladu s Ústavou o právech dítěte a jeho dalšími právy 

   • zapojit se do dění mateřské školy, aktivně se ho účastnit a být informováni o záměrech a koncepci školy 

   • kriticky se vyjadřovat k veškeré práci školky, a to i anonymně (v botové šatně je košíček) 

   • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ 

   • připomínkovat jídelníček, degustovat jídlo 

   • účastnit se akcí pořádaných školou 

   • půjčovat si odbornou literaturu a požádat o odbornou radu 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 3 

   4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí 

   Rodiče mají povinnost 

   • vymezuje Zákon č.94/1963 Sb. o rodině 

   • respektovat tento Školní řád a další dokumenty výchovně-vzdělávací práce 

   • vodit dítě do MŠ v době od 6:30 do 8:30 hodin 

   • každodenně se informovat o dění ve školce čtením nástěnky u vchodu do třídy 

   • předávat dítě učitelce přímo do třídy, informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby opravdu byla zajištěna péče o dítě v součinnosti s rodinou 

   • vyzvedávat dítě osobně nebo jinou pověřenou osobou na základě zmocnění 

   • vodit do MŠ dítě pouze zdravé a respektovat rozhodnutí učitelky, že do MŠ nepřijme dítě se známkami nemoci 

   • neprodleně ohlásit MŠ informaci o tom, že se v rodině vyskytla infekční choroba 

   • oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny tel. čísel, zdravotní pojišťovnu, bydliště atd. 

   • vhodným oblečením a bezpečným obutím, (zejména při sportovních aktivitách v tělocvičně), umožnit dětem volný a bezpečný pohyb nejen ve třídě, ale především venku 

   • upozornit učitelku na vše, co se týká momentálního fyzického i psychického stavu dítěte (špatná noc, nevolnost, hádky, úmrtí v rodině, rozvod atd.) 

   • omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ osobně nebo telefonicky, v případě dětí s povinnou školní docházkou je nutné vždy písemná omluva zákonného zástupce, možné je si vyžádat lékařské potvrzení. V případě absence z důvodů rodinných je nutné žádat písemnou formou ředitele školy. Formulář je na webových stránkách MŠ 

   • včas zaplatit úhradu za předškolní vzdělávání 

   • nejpozději do 16:30 hodin si vyzvednou svoje dítě z MŠ, a to tak, aby v 16:35 už mohla být budova uzamčena 

   • svým podpisem potvrdit, že se seznámili se Školním řádem 

   • svým podpisem potvrdit bezinfekčnost dítěte při nástupu do MŠ 

   • rodiče oznámí písemnou formou řediteli školy trvalé přerušení docházky dítěte do MŠ (stěhování, ztráta zaměstnání, jiný důvod...), uvedou datum ukončení docházky a všechny ostatní náležitosti / viz příloha 2 / O ukončení předškolního vzdělávání může rozhodnout ve správním řízení ředitel školy. Rodiče, kteří neoznámí písemnou formou škole skutečnost (jak je výše uvedeno), že dítě již dále nebude navštěvovat MŠ, jsou povinni uhradit školné za celou dobu nepřítomnosti 

   • Poučit dítě o pravidlech chování při pobytu v mateřské škole, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku (pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě) 

   • po dokončení hry uklidit hračku zpět na své místo 

   • po ukončení činnosti uklidit prostor (odstřižky, papír, předměty použité k činnosti apod.) 

   • být samostatný při používání WC a při hygieně (splachovat, umýt si ruce, vyčistit zuby – hlavně starší děti) 

   • oznámit paní učitelce to, když chce odejít ze třídy (kam) 

   • dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči 

   • upevňovat společenské návyky (poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit, vykat příchozím z venčí, nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat apod.) 

   • neničit práci ostatních 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 4 

   • dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách – nářadí, žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC a v šatnách, dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, kladivem, nožem atd., neházet míčem ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotoul, nelézt na ribstol a žebřík, neskákat z výšek atd. 

   • chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo (umět se omluvit, chovat se emfaticky) 

   • pomoct (pokud je to v jeho možnostech) jinému dítěti např. s oblékáním, s úkolem, s nějakou činností, radou atd. 

   • konflikty řešit ústní domluvou za pomocí výtvarně znázorněných pravidel 

   Práva a povinnosti všech zainteresovaných 

   Práva • vychází z Úmluvy o právech dítěte a z Listiny práv a svobod 

   • na vlastní názor 

   • být respektován 

   • být vyslechnut 

   • přístup do školy 

   • přístup do třídy 

   • svobodně se vyjadřovat k výchovně vzdělávací práci (Projekt a Kurikulum MŠ) 

   Povinnosti 

   • respektovat výchovně- vzdělávací práci (Projekt a Kurikulum MŠ) 

   Všichni zaměstnanci školy mají právo 

   • odmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem, pokud by byly v rozporu s Úmluvou o právech dítěte 

   • vyjadřovat se a navrhovat změny při plánování výchovné práce, při organizačních změnách 

   • přestávku na práci po odpracování nejdéle 6 hodin (na 0,5 hod.) 

   • se souhlasem ředitele je možnost zapůjčit si inventář (literaturu, hry, materiál potřebný pro výrobu pomůcek, atd.) 

   • všichni mají povinnost: 

   • dodržovat předpisy BOZP,PO 

   • dodržovat pracovní kázeň 

   • plnit příkazy ředitele školy (v případě zastupování, tak zástupce ředitele) 

   • efektivně využívat pracovní dobu, příchod i odchod 

   • oznámit řediteli neprodleně veškeré změny v osobních poměrech a další údaje, které mají význam pro pojištění u MSSZ, Zdravotních pojišťoven a FÚ 

   • chránit majetek školy, správně hospodařit se svěřenými prostředky a řádně a hospodárně zacházet s inventářem školy 

   • soukromé návštěvy nepřijímat v pracovní době 

   • každou návštěvu ve škole ohlásit řediteli školy 

   • služební telefon (tj. telefon školy) používat jen k pracovním účelům, soukromé hovory (telefon k nim lze využít jen v naléhavém případě)zapisovat do sešitu a každý měsíc vyrovnat příslušnou částku 

   • dodržovat pravidla chování – viz. Roční pracovní plán, pracovní povinnosti 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 5 

   Všichni pedagogičtí pracovníci mají povinnost 

   • dodržují legislativu týkající se školství (zejména Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášku 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, Pracovní řád. všechny interní směrnice a ustanovení- např. BOZP, PO, atd.) 

   • ve škole i ve třídách zodpovídají za úroveň výchovně-vzdělávací práce 

   • jejich práce vychází z pracovní náplně, z ročního plánu, prováděcích plánů, Kurikula a závěrů pedagogických porad 

   • od chvíle, kdy převezmou dítě od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby předání jiné paní učitelce, zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě, jsou za ochranu a bezpečnost dítěte osobně odpovědny 

   • odmítnou dítě v případě, že u dítěte jsou nalezeny vši nebo vykazuje známky infekčního onemocnění 

   Čl. II Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte 

   v mateřské škole 

   5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

   Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro 

   děti od 2 let. Přednostní přijímání dětí od 4 let věku do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem 

   obcí se od 1. září 2017 přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 

   nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v 

   příslušném školském obvodu spádové školy nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, 

   a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Přednostní přijímání dětí od 3 

   let věku - Ustanovení školského zákona zaručující přednostní přijímání dětí od tří let věku do 

   mateřské školy se uplatní již pro školní rok 2018/2019, při zápisu v květnu 2018. Přednostní přijímání 

   dětí od 2 let věku - Ustanovení školského zákona zaručující přednostní přijímání dětí od dvou let věku 

   do mateřské školy se uplatní pro školní rok 2020/2021, při zápisu v květnu 2020. 

   Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění zastupovat. Zákonný 

   zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným 

   pravidelným očkováním. 

   Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 

   Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 6 

   Zápis dětí do MŠ bývá v měsíci květnu v předem stanoveném termínu. Přednostně se přijímají do MŠ děti, které v období od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku dovršily 5 let věku nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Viz. „Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty ..." a „Kritéria pro přijímání dětí ...“ 

   Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

   • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – příloha č. 1 

   • evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem. 

   • oznámení rodičů , pověření - Rodiče, kteří jsou rozvedeni a dítě je soudním příkazem s nabytou právní mocí svěřeno do péče jednoho z rodičů prosíme, aby velmi přesně vyznačili do „ k vyzvedávání dítěte z MŠ" osoby, které mohou dítě z mateřské školy vyzvedávat. Podle Zákona o rodině upozorňujeme, že rodič, který nemá dítě do péče svěřeno, se může na své dítě informovat, ale nebude mu umožněno se s dítětem setkat 

   • přihlášku ke stravování 

   • potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

   Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se zákonným zástupce zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce. Výběrové řízení je plně v kompetenci ředitele školy. Dítě lze přijmout i v průběhu školního roku, uvolní- li se místo. 

   Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že proti nákaze je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

   Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, kde proběhne informativní schůzka, přinesou vyplněný evidenční list dítěte, dozví se informace o provozu a řádu mateřské školy, o platbách za předškolní vzdělávání, za školní stravování dětí, způsob a termíny úhrady, domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy. 

   V evidenčním listu dítěte bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení. 

   Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu nebo do přihlášky dítěte do MŠ dětský lékař, a to před nástupem do mateřské školy. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 7 

   Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). 

   INFORMACE O DĚTECH JSOU DŮSLEDNĚ VYUŽÍVÁNY POUZE A JEN PRO VNITŘNÍ POTŘEBU ŠKOLY, OPRÁVNĚNÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY A PRO POTŘEBU UPLATNĚNÍ ZÁKONA č.106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM. 

   6. Rozhodnutí ředitele základní školy a mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu 

   vzdělávání 

   Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel základní školy a mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

   7. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání 

   Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 16. 1. až 16. 3 tohoto školního řádu. 

   8. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany 

   zákonných zástupců 

   V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy. 

   9. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době 

   Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitel školy na základě písemného oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole. 

   10. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného 

   V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 8 

   11. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců 

   Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. 

   12. Docházka a způsob vzdělávání 

   Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitel školy, vedoucí učitelka písemně dohodnou se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodnou se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou. 

   Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. 

   Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně a to od 8.00 hod. - 12.00 hod. 

   V souladu se školským zákonem není dotčeno právo vzdělávat dítě po celou dobu provozu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. 

   a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy 

   c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 9 

   13. Individuální vzdělávání 

   Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

   V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 

   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte 

   b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno 

   c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

   Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěti, které se bude individuálně vzdělávat oblasti, v nichž má být vzděláváno. 

   Tyto oblasti vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. 

   Ředitel školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. 

   Ředitel školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 10 

   III. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

   Mateřská škola postupuje v souladu s vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

   vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů a dále dle zákona 

   č. 82/2015 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ČZ), ze 

   dne 19.března 2015. Účinnost od 1.9.2016. 

   Problematika podpůrných opatření 

   Podpůrná opatření jsou obecně definována jako nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, 

   odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka 

   nebo studenta. Novela zakotvuje právo dítěte, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími 

   potřebami na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. Přitom 

   zásada bezplatnosti podpůrných opatření se chápe jako zásada všeobecná a vztahuje se na školy a 

   školská zařízení všech zřizovatelů. 

   Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení 

   školského poradenského zařízení. 

   Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského 

   poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení může místo doporučeného podpůrného opatření 

   přijmout po projednání s příslušným poradenským zařízením a s předchozím písemným 

   informovaným souhlasem zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka jiné 

   podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo studenta. 

   Škola přestane poskytovat podpůrné opatření druhého až pátého stupně po projednání se zletilým 

   žákem, studentem nebo zákonnými zástupci dítěte nebo žáka, pokud z doporučení školského 

   poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné. 

   Před zahájením poskytování podpůrných opatření 1. stupně, zpracuje škola Plán pedagogické 

   podpory. 

   Plán pedagogické podpory zahrnuje z hlediska obsahu zejména popis obtíží dítěte (žáka) a speciálních 

   vzdělávacích potřeb. Definuje podpůrná opatření, která škola nastavila, dále cíle podpory a 

   vyhodnocování naplňování plánu. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 11 

   Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje nejpozději po 3 

   měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě 

   plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených 

   cílů. 

   Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě 

   doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na 

   základě plánu pedagogické podpory. 

   Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dítěte (žáka) u 

   nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a spolupráce s rodinou 

   dosáhnout zlepšení 

   Neposkytuje-li zákonný zástupce žáka součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v 

   nejlepším zájmu žáka, je škola povinna postupovat škola podle jiného právního předpisu. Jedná se 

   konkrétně o § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí , ve znění 

   pozdějších předpisů. 

   Formuláře Plánu pedagogické podpory, Informovaného souhlasu a Individuálního vzdělávacího plánu 

   jsou k dispozici v příloze Školního řádu. 

   Čl. III Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy 

   14. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování 

   Při přijetí dítěte do mateřské školy vedoucí jídelny písemně dohodne se zákonnými zástupci délku jeho pobytu v těchto dnech, zároveň způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s vedoucí jídelny. 

   Děti se v MŠ stravují 3x denně. Strava se k nám dováží ze školní jídelny Bělotín. 

   Prosíme Vás o dodržování splatného termínu - tj. vždy měsíc předem (tedy za říjen zaplatit nejpozději do 15. 9. atd.) 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 12 

   15. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské 

   škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání 

   Zákonní zástupci a osoby jimi pověřené mohou děti přivádět do mateřské školy od 6:30 hod. Vstup do budovy vám umožní paní učitelka či provozní zaměstnanec po zazvonění a ohlášení vašeho jména. Časové omezení příchodu dítěte do školky žádné není. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8:30 hodin, jinak po dohodě s paní učitelkou dle aktuální potřeby rodičů. 

   Při příchodu do mateřské školy rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně a PŘEDEJTE paní učitelce do třídy osobně. Rodiče, kteří pouští do mateřské školy dítě samotné anebo ho nechají v šatně a odejdou, aniž by o tom informovali paní učitelku, činí tak na vlastní riziko a nebezpečí. Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby předání dítěte paní učitelce do třídy až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. 

   Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce mateřské školy. V případě potřeby vydáme Vaše dítě i nám cizí osobě jen na základě písemného zmocnění, které musí obsahovat: datum, jméno osoby která dítě odvádí, číslo OP, který musí při převzetí dítěte předložit, jméno dítěte, podpis rodiče. Přivítáme, budete-li nás při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou osobou než rodiči. 

   Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník 

   • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky 

   • informuje telefonicky ředitele školy 

   • řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči 

   • případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc, a to i v případě, že pedag. pracovník zjistí, že pověřené osoby jsou pod vlivem omamných látek nebo alkoholu. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 13 

   (pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.) 

   16. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a 

   dosažených výsledcích 

   Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v chodbě mateřské školy a na webových stránkách školy. 

   Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. 

   Ředitel školy a vedoucí učitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů. 

   Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelem školy, vedoucí učitelkou MŠ nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. 

   Ředitel školy, vedoucí učitelka nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 

   Rádi vám také předáme svoje zkušenosti, pomůžeme vyřešit problémy a půjčíme odbornou literaturu a další věci. Budeme rádi, když se přijdete podívat na naši práci s dětmi anebo když si přijdete za námi pohrát. Dveře jsou pro vás vždy otevřené a my uvítáme tu nejbližší spolupráci s vámi. Využívejte námi nabízené hovorové hodiny po celý rok. 

   Kdykoli je každému z vás k dispozici nejen „Kurikulum", ale i ostatní dokumentace - ve kterém se dočtete vše o výchovném zaměření, jak pracujeme s dětmi, jak si představujeme spolupráci s vámi rodiči, jaké akce chystáme atd. – obraťte se na vedoucí učitelku nebo ředitele školy. Velice uvítáme spolupráci na dotváření a vytváření tohoto programu, rádi přijmeme vaše připomínky, nápady, rady – budete vás vždy včas informovat, kdy a kde se budeme scházet (společná posezení). 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 14 

   17. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích 

   Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách či info místech školy. 

   18. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a 

   způsobu informování o jejich zdravotním stavu 

   Zákonné zástupce dětí plnících povinné předškolní vzdělávání třídní učitelky v rámci individuální konzultace seznámí se systémem evidence absence. Zákonný zástupce obdrží u třídních učitelek kmenové třídy svého dítěte předlohu omluvenky dítěte, kterou řádně vyplní po relevantní absenci dítěte v mateřské škole, a to nejpozději do 2 kalendářních dní od návratu dítěte do mateřské školy. Předlohu zákonný zástupce odevzdá třídní učitelce. 

   Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti žáka je např. lékařské potvrzení, úřední doklad (svatba, pohřeb), v odůvodněných případech lze akceptovat i prosté vyjádření zákonných zástupců, nelze-li nepřítomnost doložit jiným způsobem. 

   Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte: 

   a) osobně ve třídě učitelce b) telefonicky na čísle: 581 612 159 c) emailem: alena.paulovicova@zsbelotin.cz 

   Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. 

   Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 15 

   19. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské 

   škole 

   Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ. 

   Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě stravného. 

   20. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci 

   Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí 

   • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy, 

   • řídí se školním řádem mateřské školy, 

   • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. 

   Čl. IV Provoz a vnitřní režim mateřské školy 

   21. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 

   Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 do 16:30 hod. 

   V měsících červenci a srpnu může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 19. 1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. 

   Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 

   Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 16 

   Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením. 

   22. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 

   Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu (příklad) 

   Provoz školy je od 6:30 hod - 16:30 hod. 

   K dobré životosprávě napomáhá pravidelný rytmus a řád umožňující učitelce pružné rozhodování. 

   Organizace dne ve třídách 

   6:30 - v tuto dobu se otevírá mateřská škola, děti se scházejí v 1. třídě, kde se mohou v klidu dospat anebo si vybrat činnost, hru, hračku. 

   7:00 - děti se rozchází do svých tříd, kde si vybírají podle zájmu hru, řízenou nebo spontánní činnost. 

   8:30 - 9:00 - podává se svačina, čerstvé ovoce nebo zelenina, děti jdou svačit podle toho, jak dokončí činnost nebo hru. 

   9:00 – 9.30 -děti se účastní skupinových činností dle tematických plánů, zaměřených na výchovu a vzdělávání. 

   9.30 – 11:30 - Příprava na pobt venku. Pobyt venku. Podle počasí provádíme část výchovně vzdělávací práce venku. Seznamování s přírodou, tvořivé a sportovní činnosti. 

   11:30 – 12:00 -obědváme, děti si polévku nalévají samy (dle uvážení učitelky) a o velikosti porce se domluví s paní učitelkou, mají možnost si kdykoliv přidat. 

   12:00 – 14:00 - po obědě jdou děti odpočívat. Do pyžamka se převlékají všechny děti, které jdou odpočívat na lehárnu. Děti, které nemají potřebu odpočinku, si vyslechnou pohádku, dále mají připravenou relaxační činnost. 

   14:00 – 14:30 – děti postupně vstávají, následuje duševní hygiena, svačíme, hrajeme si nebo jdeme ven. 

   14:30 - 16:30 - do této doby děti odchází domů, školka se uzavírá 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 17 

   Časy se dodržují přibližně, protože vycházíme z tempa dětí. Při přechodech na zahradu a ze zahrady odchází děti do šatny postupně. V případě, že si budete chtít vyzvednout dítě po obědě, uvítali bychom, kdybyste tuto informaci sdělili učitelce. 

   Byli bychom rádi, pokud dítě v době Vašeho příchodu ještě není po jídle, kdybyste nenaléhali, nevybízeli dítě k rychlému odchodu, a vyčkali trpělivě v šatně. Pokud zde zůstanou děti i po obědě, máte možnost se rozhodnout po konzultaci s třídní učitelkou, zda Vaše dítě potřebuje spánek na lehátku nebo ne. Pro děti, které nemají potřebu spánku, jsou připraveny náhradní zájmové činnosti pod vedením paní učitelky. Zvažte tuto nabídku opravdu dobře. Každý z Vás zná nejlépe své dítě a víte, zda odpolední odpočinek potřebuje nebo ne. Může to být každý den jinak. Zkuste svoje dítě respektovat, ale také nedejte na lákavé jásání „hurá, já nemusím spát"- i paní učitelka pozná, jak na tom dítě se spaním zrovna ten den je. Délka pobytu dětí v MŠ by měla odpovídat požadavkům správné životosprávy a respektování jejich biorytmů. 

   Doporučujeme, aby dítě, které přichází do školy brzy ráno, bylo nasnídané. 

   Dopolední svačinka je mezi 8:30 - 9:00 hod. V mateřské škole je celodenní pitný režim, jak ve třídě, tak i na zahradě. 

   Oblečení do třídy 

   • hrací kalhoty do pasu nebo tenké tepláky, zástěrku na zapínání vpředu, bavlněné tričko přes hlavu nejlépe s krátkým rukávem (to proto, že se vyhneme mokrým rukávům při hygieně i při jídle), přezůvky s pevnou patou a protiskluzovou podrážkou (z bezpečnostních důvodů). 

   VŠECHNY VĚCI JE NUTNÉ MÍT PODEPSANÉ nebo označené! 

   • Nedávejte dětem látkové kapesníky, mají k dispozici kapesníky papírové, jsou hygieničtější. 

   • Snažte se děti oblékat přiměřeně k počasí. 

   • Jedenkrát týdně je vhodné kontrolovat čistotu oblečení jak do třídy, tak na zahradu (každý pátek je vhodné vzít oblečení domů na vyprání). 

   • Občas je dobré překontrolovat boty na zahradu 

   UVÍTÁME, BUDELI MÍT DÍTĚ V ŠATNĚ NÁHRADNÍ OBLEČENÍ (spodní prádlo, tričko, punčocháče a ponožky). 

   Prosíme, nedávejte dětem do školky cenné předměty a hračky. Na spaní si mohou děti přinést plyšové zvířátko, které si tu mohou v postýlce nechávat. Na oblíbené hračky z domova budou mít děti „Týden ve školce s mojí nejoblíbenější hračkou". 

   Nedávejte dětem do školky žádné žvýkačky, tvrdé cucavé bonbóny a jiné dobroty. Je lepší, když dítě slaví narozeniny, přinést sušené ovoce. Děkujeme za vstřícnost a pochopení. 

   A ještě prosba k Vám... 

   Snažíme se mít naši „ školičku" pěknou, čistou a pořád hezky uklizenou. Budeme rádi, když nám v tom pomůžete i takovou maličkostí, že budete udržovat pořádek v šatnách a povedete k tomuto i svoje děti (neodkládejte na okna oblečení, na zemi se také dobře nevyjímá pohozený svetr, šála nebo 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 18 

   kalhoty, i boty mají své určené místo atd.) Oblečení načichlé cigaretovým kouřem, nemá místo v dětské šatně MŠ. Zavírejte bezpečnostní dveře na chodbu!!! Děkujeme. 

   23. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci 

   Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 11:45 a 12.00 hod. 

   Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:00 hod a 16:30 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. Při odchodu dostanou děti náhradní svačinu – pokud to umožňují hygienické normy. 

   PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE DO 16:30 HODIN, TÍM KONČÍ I PRACOVNÍ DOBA PANÍ UČITELKY. 

   V případě, že si rodiče nebo jimi pověřené osoby dítě do této doby nevyzvednou a budou-li veškeré pokusy o telefonický kontakt s rodiči, marné, nebo pokud se nedochvilnost o vyzvednutí dítěte bude opakovat, oznámí učitelka tuto skutečnost sociální pracovnici. Ta zajistí převzetí dítěte a postará se o další pokus předání dítěte zákonným zástupcům 

   25. Délka pobytu dětí v MŠ: 

   Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přicházejí do MŠ do 8:30 hodin. Pozdější příchody dohodnou rodiče s učitelkami předem. 

   26. Odhlašování a přihlašování obědů 

   Přihlašování nebo odhlašování obědů můžete provést buď osobně, emailem nebo telefonicky u vedoucí jídelny, vždy však nejpozději do 7.00 hodin ráno. 

   Není-li dítě včas odhlášeno, počítá se s ním automaticky další den na jídlo a naopak, pokud není včas přihlášeno, na oběd ani svačiny, se s ním nepočítá, tedy nemá nárok na stravu a nemůžeme ho přijmout ten den do MŠ. Toto je nařízení dané vyhláškou a my ho musíme respektovat. 

   Pokud dítě není odhlášeno a náhle onemocní, mohou si rodiče pouze ten den oběd vyzvednout do jídlonosičů od 11:40 do 12:00 hod. Jídlo, které je vydáno v první den nemoci dítěte do jídlonosičů, je určeno k okamžité spotřebě! Další dny po dobu nemoci vašeho dítěte si stravu v MŠ nemůžete vyzvedávat, dítě na ni nemá nárok. 

   Jakékoliv nesrovnalosti ohledně stravování s vámi vyřeší paní vedoucí školní kuchyně. Agendu ohledně školního stravování má na starost vedoucí jídelny, která zodpoví případné nesrovnalosti. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 19 

   27. Pobyt venku 

   Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. 

   Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících. Zahradu využíváme (pokud nám to počasí dovolí) co nejvíce. Děti si na zahradě hrají, pracují, svačí a některé další činnosti se přenáší na zahradu ze třídy (výtvarné činnosti, pracovní, tvoření z keramické hlíny, dramatické, ekologické, pohybové činnosti atd.). A to nejen od jara do podzimu, ale i v zimě. Děti mají k dispozici dvě pracovní plochy pro hru s přírodním materiálem, sad, farní zahradu, zahradní domečky,sportovní dráhu,fotbalové a dopravní hřiště. 

   Po zkušenostech doporučujeme následující vybavení Vašich dětí: 

   Oblečení na zahradu 

   • Léto - kraťasy, tričko nebo tílko, čepici s kšiltem a brýle proti sluníčku, sandály a opalovací krém 

   • Zima - overal, dostatečně velké sněhule, rukavice na gumě, čepici, šálu 

   • Jaro a podzim - flisovou nebo šusťákovou soupravu, tenisky, botasky, bavlněná čepici 

   Oblečení na zahradu dejte prosím dětem takové, aby vám nevadilo, když je ušpiní nebo roztrhnou. Všechno toto oblečení na školní zahradu nechávejte v MŠ a zdůrazněte dětem, kde mají ve skříňce uložené věci na zahradu a kde na odchod domů. Je dobré občas zkontrolovat, zda už oblečené není malé. 

   Oblékejte děti úměrně podle počasí a teploty venku. S dětmi chodíme ven za každého počasí, kromě silného větru, deště a mrazu. Býváme s dětmi dvě hodiny venku (rodiče, kteří vozí děti do školky autem, by si měli tuto skutečnost uvědomit - děti nemají vždy připravené dostatečně teplé oblečení, čepice nebo rukavice, někdy nemají ani mikinu či bundu). 

   • Nedávejte dětem látkové kapesníky, mají k dispozici kapesníky papírové, jsou hygieničtější. 

   • Snažte se děti oblékat přiměřeně k počasí. 

   28. Změna režimu 

   Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 20 

   Čl. V Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

   29. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 

   Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 

   Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Není-li dítě zdravotně v pořádku, je vhodné s ním navštívit lékaře. Berte prosím ohled na ostatní děti i na nás dospělé. Po vyšetření u lékaře přivítáme, oznámíte-li nám diagnózu a předpokládanou dobu léčby. 

   V případě výskytu vší, infekčního onemocnění u dítěte, rodič neprodleně tuto skutečnost oznámí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte (teplota, zvracení, zánět spojivek, bolení bříška, kašel, zelená rýma...), v době pobytu v mateřské škole budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte a k zajištění další zdravotní péče o dítě. Nejlepší řešení je, když si nemocné dítě co nejdříve převezmete. 

   DÍTĚ S TEPLOTOU, NACHLAZENÍM, NEDOLÉČENOU NEMOCÍ DO KOLEKTIVU ZDRAVÝCH DĚTÍ NEPATŘÍ 

   Motto:Bez pohybu není život-my se hýbeme každý den, protože chceme dobře růst, být silné, šikovné, zdatné a zdravé. 

   Naše mateřská škola preferuje zdravý životní styl, snažíme se poskytnout dětem co nejvíce přirozeného pohybu, zdravou životosprávu a vytvářet u dětí vnitřní pohodu. Jezdíme každý týden plavat, cvičíme jógu a na školním hřišti se věnujeme různým pohybovým aktivitám (v zimním období využíváme tělocvičnu ZŠ). 

   Také podporuje správné dýchání u dětí hrou na zobcovou flétnu. Každý týden navštěvují naše děti ve školce dle zájmu tzv. dílny, kde se rozvíjejí po stránce hudební, výtvarné, dramatické a pohybové. 

   Správné držení těla podporujeme u našich dětí každodenním cvičením jógy, pohybovými dovednostmi (podrobně se zabývame vadným držením těla a ovládáním pohybového aparátu.) 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 21 

   K osvojení návyků v oblasti ústní hygieny mají děti možnost si čistit zoubky každý den s podporou zubní lékařky, hravou formou vedeme osvětu programu „Zoubky jako perličky“. 

   K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 

   a) 20 dětí z běžných tříd, nebo 

   b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. 

   Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené 

   a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo 

   b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí. 

   Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 

   Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 

   Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. 

   Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě a BOZP: 

   Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 22 

   pobyt dětí v přírodě 

   • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství 

   • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.) sportovní činnosti a pohybové aktivity 

   • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost 

   • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí pracovní a výtvarné činnosti 

   • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.) 

   V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, čj. 37014/2005-25. 

   Děti jsou proti ztrátám a úrazům pojištěny u Kooperativy, pojišťovny a.s. Pojištění se vztahuje i na výlety a školy v přírodě. 

   30. Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

   Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 

   V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 23 

   Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 

   Čl. VI Zacházení a majetkem mateřské školy 

   31. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 

   Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. 

   32. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu 

   v mateřské škole 

   Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte. 

   Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. 

   33. Zabezpečení budovy MŠ 

   Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. 

   Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. Spojovací dveře na chodby oddělení jsou opatřeny bezpečnostní klikou, umístěnou v takové výšce, aby si děti nemohly dveře samovolně otevřít. 

   34. Další bezpečnostní opatření 

   Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena. 

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace – Školní řád mateřské školy str. 24 

   Čl. VII Závěrečná ustanovení 

   Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Alena Paulovičová. O kontrolách provádí písemné záznamy. 

   Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice se řídí Spisovým řádem školy. 

   Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

   V Bělotíně 1. 9. 2020 

   Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy 

    

    

    

    

   Přijato dne ……………………

   Spisová značka………………

   Č. jednací……………..………

   Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace

   Bělotín 2, 75364

   ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

   Zákonný zástupce dítěte:

   Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………….

   Místo trvalého bydliště:………………………………………………………………………...

   telefon. č. …...............................mobil č:………………...............

   Žádám o přijetí dítěte…………………………………………..............nar…………………

   bytem……………………………………………………………… k předškolnímu vzdělávání

   do Mateřské školy Bělotín

   Typ docházky:

   1. celodenní

   2. polodenní

   Termín nástupu dítěte do MŠ:…………………………...

   Odůvodnění:……………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………

   Prohlašuji, že uvedené údaje jsou správné.

   V …………………………..dne……………… ……..……………..........................

   podpis zákonného zástupce dítěte

   Přílohy:

   1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (v případě zdravotního postižení dítěte)

   2. Doporučení odborného lékaře (v případě zdravotního postižení dítěte)

   3. Evidenční list MŠ s vyjádřením lékaře: (doklad potvrzující, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, případně doklad, že je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a to podle ustanovení §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů) Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

   Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    

    

   Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání

   dítěte dle §34 b školského zákona

   Oznamuji mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská

   škola Bělotín, příspěvková organizace, Bělotín 2, 75364

   Individuální vzdělávání dítěte:

   od ……………………………………………

   do ……………………………………………

   Jméno a příjmení:

   ………………………………………………………………………………………

   Rodné číslo: ……………………………………………………………….

   Místo trvalého pobytu:

   ……………………………………………………………………………………….

   Uvedení důvodu pro individuální vzdělávání dítěte:

   ……………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………


    

   V ……………………………. dne:………………………………

    

   Podpis zákonného zástupce: …................................................

    

    

    

    

    

   Žádost o ukončení předškolního vzdělávání dítěte

    

   jméno a příjmení žadatele………………………………………………………………………

   datum narození……………………………………….

   bytem:……………………………………………......

   telefon:……………………………………………….

    

    

   Žádám o ukončení předškolního vzdělávání mého dítěte …………………………………………………………

   nar. dne……………………………… v Mateřské škole ……………………………………

   ke dni…………………………………………………….

   Důvod:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    

    

    

   Datum a podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………