• Plavecký výcvik

     • Od 3.9.2021 se mohou účastnit plaveckého výcviku děti z tříd POUTNÍCI  a BROUČCI. 

      Na základě rozdělení dětí do tříd od 26.8. můžete své děti přihlásit - telefonicky, emailem, osobně u mě nebo třídních učitelek.

      Záloha bude 1000,-Kč a zasílat ji můžete nejdřívě však 1.9.2021 na účet pod VS vašeho dítěte.

       

      Alena Paulovičová

     • Nové informace od 1.9.2021

     • Na základě mimořadných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení respektujte prosím daná opatření:

       

      • POVINNOST MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA

      • OMEZIT VSTUP TŘETÍCH OSOB

       (VYZVEDÁVEJTE SVÉ DĚTI POUZE JEDEN Z RODIČŮ NEBO ZMOCNĚNÝCH OSOB)

      • POUŽÍVEJTE DESINFEKCI RUKOU

      • OMEZTE POHYB V PROSTORÁCH MŠ

      • Od 1.9.2021 se děti MŠ netestují.
      • Nahlaste prosím veškeré změny - adresy, kontakty, změny zdr.stavu - alergie...) - je nutné, aby vždy, když je potřeba bylo možné se vám dovolat.
      • Bude zajištěna homogenita tříd (děti se nebudou spojovat)
      • Provoz každé třídy bude  od 6.30 - 16.30 hod.
      • Do MŠ nesmí mít přístup infekčně nemocné osoby. Zvažte prosím vždy velmi dobře zdravotní stav vašich dětí.
      • Rodič informuje MŠ o návratu z ciziny.

       MŠ (či obdobná instituce) neumožní přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země:

      • vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území ČR,
      •  s extrémním rizikem nákazy po dobu 10 dní od vstupu na území ČR.

      Vzhledem k daným opatření se nebude konat Den otevřených dveří pro nově natupující děti.

      Rozpis tříd bude k nahlédnutí od 26.8.2021 v budově MŠ.

       

      V prostorách mateřské školy

       

      • Budeme organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ

      • Pro pobyt venku budeme využívat pouze areál i okolí MŠ

      • Nebou se pořádat divadelní představení z externími herci, program zajistí třídní učitelky

      • Je nutné, aby dítě mělo dostatek oblečení pro trávení pobytu venku (sportovního oblečení) i náhradní oblečení do třídy

      • Není povoleno do MŠ přinášet hračky z domova.

      Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

      • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě

      • Před zahájením stravování si každé dítě řádně umyje ruce

      • Při vydávání jídel je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

      • Nebudou se používat látková prostírání

      • Pokrmy vydává personál, děti si samy jídlo nenabírají, neberou si samy ani příbory

       Provádění úklidu

      • Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor

      • V prostorách budovy budeme často větrat, neboť je to základní preventivní faktor

      • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a zaměstnanci nacházejí, bude prováděno minimálně 1 denně

      • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet osob (kliky, vypínače), bude prováděna několikrát denně

      • Zvýšená pozornost bude věnována také dezinfekci stolů, učebních pomůcek a hraček

      • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, přípravě jídla, likvidaci odpadů

      Při podezření na možné příznaky COVID-19

      • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit!!!

      • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit pobyt ve třídě na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte

      • Pokud bude v předškolní třídě nepřítomna většina dětí, bude zahájena distanční výuka/ týká se pouze dětí předškolních /

       

      Děkujeme všem rodičům za respektování a dodržování všech epidemiologických pravidel

      z tohoto manuálu. Snažíme se ochránit vaše děti, personál MŠ i vás.

       

      V případě informací mě kontaktujte:

      na tel. čísle: 581 612 159 nebo na emailové adrese: alena.paulovicova@zsbelotin.cz

       S pozdravem a přáním hezkých dnů

       Alena Paulovičová

       

      V Bělotíně 25.8.2021

       

       

      https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

       

       

       

       

       

     • INFORMACE - Poprvé ve školce

     • V případě schůzky nebo informací mě kontaktujte na tel. čísle 581 612 159 nebo emailové adrese:  alena.paulovicova@zsbelotin.cz

      Vzhledem k daným opatření se nebude konat Den otevřených dveří pro nově natupující děti.

      Rozpis tříd bude k nahlédnutí od 26.8.2021 v budově MŠ. Informace vám budou předány i telefonicky či písemnou formou.

       

      Desatero pro rodiče (jak zvládnout začátek) A JINÉ....

      1) Nechávejte dítě občas bez Vaší přítomnosti, aby si zvykalo na jiné dospělé a své vrstevníky a umělo se odpoutat od rodiny.

      2) Veďte dítě k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

      3) Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Vyhněte se negativním popisům typu „...tam tě naučí poslouchat...", ale zároveň dítěti prostředí v MŠ nepravdivě neidealizujte „...je tam pro tebe spousta hraček a můžeš si se všemi stále hrát..." Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest). Vyhněte se výhružkám typu: „Když budeš zlobit, nechám tě ve škole i odpoledne."Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být ve školce hodné.

      4) Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ve vzteku po hádce s dítětem. Komunikujte s učitelkou, důvěřujte jejím zkušenostem, často když po nervy drásající scéně odejdete, dítě se za chvíli uklidní a jde si hrát.

      5) Dejte pro začátek dítěti s sebou něco důvěrného z domova (pouze plyšáka). Hračky nejsou povoleny!

      6) Plňte své sliby - když řeknete, že přijdete po obědě, měli by jste po obědě přijít. Používejte konkrétní údaje jako po obědě, po svačině, ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci. Nikdy dítěti nelžete cestou do školky, že jdete jenom na procházku, apod.

      7) Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Nepřiznávejte mu, že je vám také smutno, že se vám stýská.

      8) Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte. Neříkejte jaké to muselo být strašné vydržet bez maminky, naopak mluvte s ním o tom, co se ve školce dělalo, vyzdvihněte jeho pěkné zážitky.

      9) Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte - s dítětem nejprve můžete zůstat ve školce, ale zbytečně tuto dobu neprodlužujte, stačí první den. Pak volte kratší samostatný pobyt dítěte ve třídě, třeba jen půlhodinu a čas postupně prodlužujte. V žádném případě nemůže být dítě ve školce od začátku na celý den!

      10) Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že do školky nechodí proto, že na něj nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma, ale každý má své povinnosti – vy práci, dítě školku. Buďte důslední. Když už jednou rozhodnete, že dítě půjde do školky, nedejte se přemluvit ani obměkčit pláčem a trvejte na svém.

      Co má umět dítě před vstupem do MŠ:

      • reagovat na oslovení a pokyn učitelky, znát své jméno
      • být schopno odpoutat se od nejužší rodiny, spolupracovat s učitelkou a ostatními dětmi, respektovat je
      • dodržovat hygienické návyky (nepomočovat se, používat WC, umýt si ruce)
      • umět se vysmrkat (používat kapesník)
      • základy stolování (samostatně jíst lžící, pít ze skleničky)
      • zvládat alespoň částečnou sebeobsluhu v oblékání a obouvání – čím více, tím lépe
      • nepoužívat dudlík, kojeneckou láhev, pleny

      Co s sebou do školky: 

      • přezůvky s pevnou patou, ne pantofle
      • pohodlné oblečení do třídy které si umí dítě samo obléct (tepláky, sukni, tričko...) u menších dětí radeji více 
      • náhradní spodní prádlo a  tričko do přihrádky v šatně
      • převlečení na ven které si dítě může umazat – jiné než do třídy
      • pyžamo (předškoláci ne)
      • plastový kelímek (aby si jej dítě poznalo samo)
      • předškoláci - pořadač na pracovní listy - třídní učitelky vám ukáží.

      Vše označit nebo podepsat!

       

      Platební údaje získáte při nástupu do MŠ - školné je 400, -Kč

      Stravné: dítě si přihlaste v jídelně Scholarest za Obecním úřadem v Bělotíně.

      Předškoláci, tedy děti v posledním ročníku povinného předškolního vzdělávání a děti s odkladem nehradí úplatu za vzdělávání.

       

     • Upozornění - Mimořádná opatření od 1.7.2021

     • NÁVRAT Z CIZINY

      podrobněji přímo v textu ochranného opatření: Ochranné opatření platné do 8. července, Ochranné opatření platné od 9. července

      Bod I.19 ochranného opatření 

      MŠ (či obdobná instituce) nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy

      Povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření;

      Bod I.20 ochranného opatření:

      Osoby, na které dopadá bod I.19, musí informovat zaměstnavatele a vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

      Seznam zemí podle míry rizika nákazy.

       

      ROUŠKY A RESPIRÁTORY

      • Respirátorů při poskytování vzdělávání se pedagogové již zbavili, drobné změny však od 1. července platí pro rodiče - ti mohou na zahradě MŠ přebírat dítko bez roušky i respirátoru.
      • Uvnitř MŠ však respirátor nasadí.

      Ochrana dýchacích cest od 1. července

      UVNITŘ MŠ:

      • Respirátor musí mít rodiče a nepedagogové 
      • Děti a pedagogové při poskytování vzdělávání jsou bez respirátoru

      NA ZAHRADĚ:

      • Roušku ani respirátor nemusí mít nikdo

       

       

     • Prázdniny a školné

     • Prosíme rodiče, aby si zrušili  v měsíci červenci a srpnu trvalé příkazy  a platby za školné nehradili. Platit se bude až v září pouze poměrná částka za prochozené dny.

      Děkuji s pozdravem a přáním pozitivních letních dnů

       

      Alena Paulovičová

     • Rozhodnutí o přijetí

     • Vážení rodiče,

      rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte do MŠ Bělotín pro školní rok 2021/2022 si můžete vyzvednout v kanceláři MŠ ve II.patře hlavní budovy od 7.6. - 9.6.2021 v době od 11.30 - 13.00. hod.

      V případě dotazů mě kontaktujte na adrese:  alena.paulovicova@zsbelotin.cz nebo tel. čísle 581 602 159 v době (11.30 - 13.00hod.)

      S pozdravem a přáním hezkého dne

      Alena Paulovičová

       

     • Prázdninový provoz

     • Organizace prázdninového provozu 

      6.30 - 16.00 hod.

       MŠ Bělotín – 2020/2021

                       ČERVENEC                                     SRPEN

       

             OTEVŘENO               ZAVŘENO                OTEVŘENO

       1.7.- 2..7.     7.7. - 9.7.     12.7. - 13.8.       16.8 - 20.8.     23.8 - 31.8.

       

      NÁSTUP DO MŠ JE VE STŘEDU 1.9.2021 

      Provoz bude ve dvou neměnných skupinách - Sluníčka a Broučci.

      Vzdělávání o hlavních prázdninách není povinné pro děti v posledním roce povinného předškolního vzdělávání.

      Úplata za předškolní vzdělávání se hrádí pouze za dny, které dítě navštěvuje MŠ. (počítá se poměrná částka na den).

      Děti v posledním roce školní docházky a s odkladem neplatí.

     • Návrat dětí do MŠ od 10.5.2021

     • Vážení rodiče,

      Od 10. května 2021 dle informací MŠMT budou mateřské školy otevřeny pro všechny děti v  „normálním režimu“.

      Škola od tohoto data již nemá povinnost děti testovat na přítomnost viru Covid.

      V prostorách školy děti nemusí nosit roušky.

      Na všechny děti se všichni moc těšíme a předpokládáme, že už konečně zase všechny uvidíme a budeme společně prožívat krásné chvíle v mateřské škole. Plánujeme zase, pokud nám to situace dovolí focení, výlety a různé další společné aktivity.

      Prosím Vás, pokud víte, že dítě z jakéhokoliv důvodu v pondělí 10. května nenastoupí, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve . 581 612 159

       

      Důležité informace:

      • Dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s respirátorem
      • Při vstupu do budovy MŠ si ihned desinfikujte ruce
      • V prostorách MŠ se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu
      • V šatnách udržujte minimální odstup, případně vyčkejte do uvolnění prostoru

      Rodiče zodpovídají za to, že přivedou dítě do kolektivu zdravé.

       

      Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

       

      Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

       

      Škola již nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolet hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

       • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
       • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu
       • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy
       • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

       

     • Změna frekvence od 3.5.2021

     • Vážení rodiče, 

      novelou mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních se s účinností od 3.5.2021 mění frekvence testování, které bude probíhat jedenkrát týdně v pondělí, případně první den osobní přítomnosti dítěte v daném týdnu.

      Alena Paulovičová

       

     • Placení školného od 1.3.2021

     • Vzhledem k epidemiologické situaci a uzavření MŠ se úplata za předškolní vzfělávání hrádí pouze za dny, které dítě navštěvuje MŠ. (počítá se poměrná částka na den).

      Děti v posledním roce školní docházky a s odkladem neplatí.

     • Nový manuál

     • Může se měnit podle aktuální epid. situace

      Mateřská škola a její provoz se i nadále  řídí standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

      Do mateřské školy budou přijímány pouze děti zcela zdravé! Při příchodu do MŠ nebude dětem měřena tělesná teplota , pouze při podezření na onemocnění.

      Do MŠ se mohou vrátit všechny děti, které jsou zapsány.Pokud by někteří rodiče z obavy před nákazou nechtěli dítě do MŠ přivést, informujte ,prosím, předem vedení školy.Pro předškolní děti je docházka povinná v době  8,30-12,30 hod.

       Cesta do mateřské školy a z mateřské školy- doporučujeme

      Při cestě do školy a ze školy se na doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

      • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky- doporučujeme uvnitř budovy

      • Dodržení odstupů 2 metry (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

      Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

      • Minimalizujte shromažďování osob před budovou

      • Před budovou dodržujte rozestupy 2 metry

      • Přicházejte postupně v době 6:30 – 8:00, aby se netvořily zástupy lidí. Není možné, aby rodiče přišli všichni najednou po 8,00 hod.

       

       Vstup do budovy a pohyb v šatně

      • Při vstupu do budovy si prosím vydezinfikujte ruce

      • Snažte se i v prostorách budovy dodržovat odstupy

      • Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a to pouze po dobu nezbytně nutnou k předání či vyzvednutí dítěte- doporučení

      • Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostoru školy nosit nemusí

      • Při příchodu do šatny si děti 1 roušku uloží do podepsaného sáčku (prosíme, dohlédněte na to, aby rouška byla uložena do sáčku a nepovalovala se volně v šatně), a tato rouška v šatně zůstane trvale - není nutno ji nosit každý den domů (Poutníci)

      • Před vstupem do třídy si dítě důkladně (20-30 vteřin) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.

      V prostorách mateřské školy

      • Budeme organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ

      • Pro pobyt venku budeme využívat pouze areál MŠ.

      • Je nutné, aby dítě mělo dostatek oblečení pro trávení pobytu venku (sportovního oblečení) i náhradní oblečení do třídy

      • Není povoleno do MŠ přinášet hračky z domova.

      Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

      • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě

      • Před zahájením stravování si každé dítě řádně umyje ruce

      • Při vydávání jídel je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

      • Nebudou se používat látková prostírání

      • Pokrmy vydává personál, děti si samy jídlo nenabírají, neberou si samy ani příbory

       Provádění úklidu

      • Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor

      • V prostorách budovy budeme často větrat, neboť je to základní preventivní faktor

      • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a zaměstnanci nacházejí, bude prováděno minimálně 1 denně

      • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet osob (kliky, vypínače), bude prováděna několikrát denně

      • Zvýšená pozornost bude věnována také dezinfekci stolů, učebních pomůcek a hraček

      • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, přípravě jídla, likvidaci odpadů

      Při podezření na možné příznaky COVID-19

      • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit!!!

      • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit pobyt ve třídě na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte

      • Pokud bude v předškolní třídě nepřítomna většina dětí, bude zahájena distanční výuka/ týká se pouze dětí předškolních /

      Děkujeme všem rodičům za respektování a dodržování všech epidemiologických pravidel z tohoto manuálu. Snažíme se ochránit vaše děti, personál MŠ i vás.                                         

      V Bělotíně 27.8.2020                                                                            Vedení  školy

      https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

      https://www.mzcr.cz19/